Booking

BOOKNIG

Vil du og din familie holde ferie i vores sommerhus i Lumsås. !


Du er velkommen til at søge om 2 uger, men du skal have en uge som første valg. !


Lejen er fra fredag kl. 14.00 til fredag ugen efter kl. 12.00


Sommerhuset ligger på Søndre Strandvej 20 i Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland, 10 km. fra Sjællands Odde. !

Der er gode muligheder for at komme til Lumsås med offentlige transportmidler og området byder på mange

muligheder for at holde en spændende ferie. !


Må vi opbevare nedenstående oplysninger?
Må vi kontakte dig på mobil?
Må vi kontakte dig på Email?
Jeg ønsker ikke mine oplysninger opbevaret?
Jeg ønsker kun at blive kontaktet vedr. denne sag?
 
 
 
 
 
 
 
 

Booking af sommerhuset

Når Du har modtaget en bekræftigelse - skal du indbetale El og vandforbrug . og den aftalte lejepris - opgørelsen fremsendes via e-mail efter lejen er afsluttet.

Lav session:

 

4 dage - kr.600,- (torsdag, fredag, lørdag og søndag)

 

Weekend - kr. 500,-

 

Uge - kr. 1400,-


2 Uger - kr. 2800,-


Dertil skal der ligges 200 kr. for el og vand pr. uge, og 100 kr. hvis det er for en weekend.

 

 

Høj session:

 

4 dage - kr.600,- (torsdag, fredag, lørdag og søndag)

 

Weekend - kr. 500,-

 

Uge - kr. 1400,-


2 Uger - kr. 2800,-


Dertil skal det ligges 200 kr. for el og vand pr. uge, og 100 kr. hvis det er for en weekend.

 

Ankomst: Fredag kl.14.00 /

Afrejse: Fredag kl. 12.00

  

Additional Fees, Taxes & Charges


Højsæson

Lavsæson

VEDTÆGTER FOR SOMMERHUS KLUBBEN 3B I KAB KLUBBEN§ 1. Klubbens formål er, at varetage sommerhuset tilhørende 3B klubben, sociale arrangementer, og afholde generalforsamling til valg af TR og bestyrelsesmedlemmer.


§ 2. Alle der arbejder for 3B og er medlemmer af Ejendomsfunktionærernes Fagforening, skal være medlem af klubben  ifølge Serviceforbundets love.


§ 3. Kontingentet, fastsættes på generalforsamlingen, der afholdes på KAB klubbens årlige generalforsamling.

Overgår et medlem til anden beskæftigelse, udtræder denne af klubben.


§ 4. Klubbens ordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og afholdes en gang årligt, i årets sidste kvartal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Der kan ikke afgives stemmer med fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Regnskabet kan rekvireres hos kassereren 14 dage før generalforsamlingen, men vil blive omdelt på generalforsamlingen.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. Underskriverne er pligtig til at møde.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Fagforeningens bestyrelse og faglige sekretærer har ret til at lade sig repræsentere ved klubbens møder og generalforsamlinger.


§ 6. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og vælger selv sin bestyrelse.

Der består af.

1 Formand/Tillidsrepræsentant                  Vælges i lige år.

1 Tillidsrepræsentant                                  Vælges i ulige år.

1 Kasserer                                                   Vælges i ulige år.

2 Bestyrelsesmedlemmer             1 vælges i ulige år og 1 i lige år.

Endvidere vælges.

2 Bestyrelsessuppleanter                       Vælges for 1 år.

2 Bilagskontrollanter                         1 vælges i ulige år og 1 i lige år.

Bilagskontrollanter kan ikke være medlem af bestyrelsen.


§ 7. Kassereren skal føre kassebog over klubbens midler. Kontingenter fra KAB klubben og evt. tilskud fra 3B´s OB herunder aktivitets tilskud.

Skal indsættes på klubbens bankkonto, efter bestyrelsens anvisning.

Bevilling til klubbens administration godkendes af bestyrelsen.

Når kassebeholdningen overstiger 1.000 kr. skal det overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut, og kan hæves med Formandens og kassererens underskrifter. Klubbens midler indsættes i den bank der giver det højeste afkast. Regnskabet skal på bilagskontrollanternes forlangende altid fremlægges til gennemsyn. Den årlige bilagskontrol skal foregå inden 1 oktober.

Generalforsamlingen træffer beslutning om hvortil klubbens midler skal anvendes.


§ 8. Klubben kan ikke opløses så længe 1/3 af 3B klubbens medlemmer  kræver den bevaret og ikke uden fagforeningens godkendelse.


§ 9. Ophører klubben, skal alt materiale, samt kontanter og bankbog, opbevares i 6 måneder i Ejendomsfunktionærernes Fagforening. Forsætter klubben ikke efter 6 måneders forløb tilfalder overskuddet ejendomsfunktionærernes fagforening, når alle udgifter er dækket.


§ 10. Klubben er til enhver tid underkastet Ejendomsfunktionærernes Fagforening og Serviceforbundets love og bestemmelser.


§ 11. Udlejningen af klubbens sommerhus varetages af Bestyrelsen.

Er der flere medlemmer der ønsker huset i samme periode, foretages der lodtrækning i april måned.

Hvis et medlem har haft huset året forud, og han/hun ønsker det i en periode hvor der er flere ansøgere, kan han/hun ikke deltage i lodtrækningen dette år.


§ 12. Hvert medlem i 3B klubben kan ansøge om at få tildelt sommerhuset, og har fortrinsret i perioden 01 maj til 31 august.

Lejen for klubbens medlemmer er.

1 uge                               x,- kr.

Forlænget Weekend        x,- kr.

Weekend.                        x,- kr.

Efter 1 maj tilbydes eventuelle ledige perioder til drift ansatte i 3B klubben og KAB klubben

Lejen fastsættes af generalforsamlingen årligt.


§ 13. Ved udlejningen ophører lejemålet fredag kl. 12.00 og starter kl. 14.00

Den til enhver tid gældende husorden forpligter lejeren sig til at overholde.


§ 14. Afhændelse af sommerhuset kan ikke finde sted så længe 1/3 af medlemmerne kræver det bevaret.


§ 15. Såfremt der vedtages beslutning om afhændelse af sommerhuset, kan det kun overdrages til ejendomsfunktionærernes fagforening.Kontakt: Lokatillidsmand for område 9 + 10

Formand Sommerhus: Johnny Rundstrøm

Mobil: 29441119

Email: joru@kab-bolig.dk

Fællestillidsmand

Formand KAB klubben:Jens Christian Aanæs

Mobil: 20122682

Email: jca@kab-bolig.dk